Thông báo kết quả học tập Học kỳ 2 (Năm học 2014-2015)- Khóa 23

Khoa Kinh tế thông báo cách tính điểm cho môn học của Khóa 21 Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ

Tổng điểm môn học = Điểm chuyên cần (15%) + Điểm giữa kỳ (15%) + Điểm thi hết học phần (70%)

Điểm được tính lẻ một chữ số thập phân (Ví dụ: 7.8)

Điểm đạt môn phải >= 4.95

Điểm không đạt: <=4.94 

Lưu ý: Điểm không làm tròn do đó sinh viên có điểm <=4.94 phải đăng ký học lại môn học đó. Môn Tiếng Anh nếu có kỹ năng <3.5 thì sinh viên không đạt, phải đăng ký học lại cả học phần đó. Lớp học lại được tổ chức dự kiến 20/7. 

Lịch học kỳ phụ được tổ chức vào tháng 6,7. Sinh viên đăng ký học lại với cán bộ giáo vụ quản lý khóa học.

Các môn khác sinh viên xem trên hệ thống CTMS. Điểm Tiếng Anh chi tiết:

Tiếng Anh chuyên ngành 2 - K21KT

Tiếng Anh chuyên ngành 2 - K21QT

Bảng điểm Học kỳ 6 K21KT

Bảng điểm Học kỳ 6 K21QT

Bảng điểm Học kỳ 4 K22KT

Bảng điểm Học kỳ 4 K22QT

Những sinh viên Học lại đề nghị xem điểm qua hệ thông CTMS bằng địa chỉ Email hoặc liên hệ trực tiếp Cô Nguyễn Kim Dung tại Phòng Giáo vụ Khoa.

Thông báo kết quả học tập Học kỳ 2 (Năm học 2014-2015)- Khóa 23

Khoa Kinh tế thông báo cách tính điểm cho môn học của Khóa 23 Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ

Tổng điểm môn học = Điểm chuyên cần (15%) + Điểm giữa kỳ (15%) + Điểm thi hết học phần (70%)

Điểm được tính lẻ một chữ số thập phân (Ví dụ: 7.8)

Điểm đạt môn phải >= 4.95

Điểm không đạt: <=4.94 

Lưu ý: Điểm không làm tròn do đó sinh viên có điểm <=4.94 phải đăng ký học lại môn học đó. Môn Tiếng Anh nếu có kỹ năng <3.5 thì sinh viên không đạt, phải đăng ký học lại cả học phần đó. Lớp học lại được tổ chức dự kiến 20/7. Sinh viên không đạt Tiếng Anh 1 thì sẽ không được học Tiếng Anh 2.

Lịch học kỳ phụ được tổ chức vào tháng 6,7. Sinh viên đăng ký học lại với cán bộ giáo vụ quản lý khóa học.

Khoa Kinh tế thông báo kết quả thi Hết học phần Khóa 23 - Học kỳ 2 như sau:

K23 - Quản trị kinh doanh

1. Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

2. Lịch sử các học thuyết kinh tế

3. Tin học đại cương

4. Đại số tuyến tính

5. Kinh tế vi mô

6. Tiếng Anh phần 1 

K23 - Kế toán

1. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

2. Lịch sử các học thuyết kinh tế

3. Tin học đại cương

4. Đại số tuyến tính

5Kinh tế vi mô

6. Tiếng Anh phần 1  

7. Pháp luật đại cương (HL)

Bảng điểm cập nhật đến ngày 22/6/2015.

Đề nghị sinh viên đăng nhập tài khoản trong hệ thống CTMS để xem điểm 

(Lượt Xem:617)
Tin liên quan