Kết quả học tập
Kết quả học tập Học kỳ 2 năm học 2015-2016
02/01/17

Khoa Kinh tế thông báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016. Sinh viên có thể xem trên hệ thống Đào tạo tín chỉ CTMS. Khoa Kinh tế nhận đăng ký học tập kỳ phụ trước ngày 20/6/2016 (dự kiến học bắt đầu từ 15/7).