Hệ chính quy
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO SONG BẰNG (NGÀNH 2) HỆ CHÍNH QUY
01/01/17

Khoa Kinh tế thông bào tuyển sinh song bằng đợt 2 năm 2016. Đối tượng xét tuyển sinh: Là sinh viên các hệ đào tạo Chính quy tại Viện Đại học Mở Hà Nội Có kết quả học tập trung bình Học kỳ 2 năm học 2015-2016 đạt từ 6.0 trở lên.