HỆ CHÍNH QUY - LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Sinh viên xem lịch học tại link dưới đây:

1. Khối K28KT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/K28KT.pdf

2. Khối K28QT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/K28QT.pdf

3. Khối K29QT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/K29QT.pdf

4. Khối K29KT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/K29KT.pdf

5. Khối K29TMĐT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/K29TM.pdf

6. Khối K30QT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/K30QT.pdf

7. Khối K30KT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/K30KT.pdf

8. Khối K30TMĐT: http://kinhte.hou.edu.vn/files/K30TM.pdf

 

(Lượt Xem:4405)
Tin liên quan