Danh sách sinh viên dự kiến xét học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khoa Kinh tế thông  báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự kiến được xét cấp học bổng KKHT trong học kỳ 2 năm học 2019-2020

Căn cứ công văn số 26/CV-CTSV ngày 23/09/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập HK 2 năm học 2019 -2020; Căn cứ Quỹ học bổng khuyến khích học tập và số dư học bổng năm học 2019 (tính đến 31/08/2020); Căn cứ kết quả học tập học kỳ 2 (không tính điểm học lần 2) và không có điểm D trong học kỳ xét lên lớp học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Điều kiện được xét cấp học bổng như sau:

1.  Xét kết quả học tập trên thang điểm 4 (Theo quy định 289/QĐ-ĐHM và Quy định 2828/QĐ-ĐHM của Trường Đại học Mở Hà Nội)

2. Sinh viên đạt kết quả học tập từ Khá trở lên (Không tính điểm các môn học lần 2 và học nâng điểm)

3. Sinh viên đạt kết quả rèn luyện từ Khá trở lên (Điểm rèn luyện>=70)

4. Sinh viên không vi phạm quy chế thi, quy định của Khoa, Trường.

5. Các mức xét được căn cứ vào tổng tiền được phân bổ đối với từng khóa học và được lấy từ cao xuống thấp.

Đối với điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện được xét cụ thể như sau

K26 Kế toán: Điểm trung bình>=3.6, Điểm rèn luyện >=70

K26 Quản trị kinh doanh: Điểm trung bình>=3.38, Điểm rèn luyện >=70

K27 Kế toán: Điểm trung bình>=3.46, Điểm rèn luyện >=70

K27 Quản trị kinh doanh: Điểm trung bình>=3.40, Điểm rèn luyện >=70

K28 Kế toán: Điểm trung bình>=3.33, Điểm rèn luyện >=70

K28 Quản trị kinh doanh: Điểm trung bình>=3.00, Điểm rèn luyện >=70

K1 Thương mại điện tử: Điểm trung bình>=3.36, Điểm rèn luyện >=86 

Danh sách chi tiết xem tại đây

(Lượt Xem:253)
Tin liên quan